Analiza zgłoszonych uwag do projektu planu ochrony dla Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego

W dniu dzisiejszym na stronie BIP Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego: https://bip.malopolska.pl/zpkwmalopolskiego
w zakładce Ogłoszenia / Inne ogłoszenia opublikowana została lista zgłoszonych uwag i wniosków, wraz ze sposobem ich rozpatrzenia, do projektu planu ochrony dla Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego uwzględniającego zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Skawiński obszar łąkowy PLH120079 oraz zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy PLH120065.

Projekt planu ochrony, po zaopiniowaniu przez Radę Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, zostanie przedstawiony Zarządowi Województwa Małopolskiego a następnie przekazany do uzgodnienia z RDOŚ Kraków i do zaopiniowania przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.