Edukacja ekologiczna

W ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO


Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego prowadzi szeroko pojętą działalność edukacyjną kierowaną do uczniów wszystkich typów szkół i w różnym wieku, a także do osób dorosłych. Obowiązek prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej, promowania walorów kulturowych i historycznych oraz ich popularyzacji i upowszechniania na terenie parków krajobrazowych wynika z zapisu w art. 107 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.).

 

Poprzez zainteresowanie walorami parków krajobrazowych pragniemy wyzwolić wśród dzieci, młodzieży, studentów oraz dorosłych właściwe postawy wobec przyrody, uwrażliwić społeczeństwo lokalne na główne przyczyny degradacji środowiska, zainicjować działania zmierzające do ochrony wartości tych terenów.

 

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego realizuje założenia edukacji ekologicznej m.in. poprzez zróżnicowane tematycznie prelekcje, pogadanki, warsztaty, zajęcia terenowe na ścieżkach dydaktycznych, plenery, wystawy, oraz różnego rodzaju konkursy: edukacyjne, ekologiczne, plastyczne czy fotograficzne oraz wiele innych. Tematy zajęć opracowywane są przez pracowników Zespołu, dostosowane do różnych poziomów kształcenia oraz zapotrzebowania i potrzeb odbiorców. Zajęcia w szkołach, placówkach oświatowych oraz w terenie prowadzone są po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów z osobą odpowiedzialną za prowadzenie edukacji ekologicznej w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Zajęcia takie należy uzgadniać 2 tygodnie przed planowanym terminem.

 

TEMATY ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY


W każdym z Oddziałów Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego prowadzone są zajęcia o następującej tematyce:

  1. „Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego – kim jesteśmy”
  2. Formy ochrony przyrody na terenie województwa małopolskiego”
  3. „Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego i jego walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe i krajobrazowe.”
  4. „Fauna i flora województwa małopolskiego”
  5. „W jaki sposób chronić przyrodę”

Ośrodki Edukacji Ekologicznej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego


Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Polichatch


Ośrodek Edukacji Ekologicznej Zespołu Parków Krajobrazowych Tablica informadyjna OEEWojewództwa Małopolskiego znajduje się na terenie Ciężkowicko – Rożnowskiego Parku Krajobrazowego w miejscowości Polichty w gminie Gromnik (powiat tarnowski) i zlokalizowany przy użytku ekologicznym „Polichty”. Celem Ośrodka jest przede wszystkim prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody, ochrony środowiska i ekologii, jak też propagowanie walorów przyrodniczych Użytku.

 

W trakcie zajęć prowadzonych na terenie Użytku uczestnicy zapoznawani są z chronionymi gatunkami roślin, zwierząt i grzybów oraz funkcjonowaniem różnego rodzaju ekosystemów. Zajęcia uwrażliwiają ich na otaczająca ich przyrodę, wyrabiają umiejętność samodzielnego obserwowania przyrody, kształtują właściwe postawy wobec środowiska, zapoznają z przyczynami i skutkami zanieczyszczeń. Uczą też racjonalnego korzystania z przyrody.

 

Ośrodek Edukacji EkologicznejOśrodek przeznaczony jest przede wszystkim do celów dydaktycznych. Na jego wyposażeniu znajdują się pomoce naukowe w postaci zbiorów zielnikowych, entomologicznych, geologicznych oraz szeregu urządzeń i przyrządów niezbędnych do prowadzenia zajęć z zakresu przyrody, biologii, ekologii i ochrony środowiska. Ponadto Ośrodek dysponuje 24 miejscami noclegowymi, salą dydaktyczną, kuchnią turystyczną,  zapleczem sanitarnym i zadaszonym miejscem przeznaczonym na rozpalanie grilla.

 

Na terenie Użytku wytyczona została ścieżka przyrodnicza o długości 1700 m i składająca się z 10 Polichty pomostprzystanków. Na trasie ścieżki obserwować można różne typy ekosystemów takich jak: łąka, las, staw (ekosystem wodny) oraz wiele gatunków chronionych roślin i zwierząt. Największą atrakcją jest z pewnością staw. Jest to dawny zbiornik przeciwpożarowy, który z czasem pokryty został zbiorowiskami roślinnymi, które stworzyły doskonałe warunki dla bytowania zwierząt wodnych i wodno – lądowych takich jak płazy (żaby, ropuchy, kumaki, traszki), gady (zaskroniec), mięczaki (błotniarka stawowa, zatoczek rogowy), oraz szereg owadów (pływak żółtobrzeżek, nartnik, ważki). 

 

Paśnik dla sarenZ uwagi na duże zainteresowanie w pobliżu Ośrodka wytyczono kolejne 2 ścieżki „Pod Kurhan” (3 km dł.) i „Na Budzyń”  (6,5 km dł.). Pierwszy przystanek ścieżki „Pod Kurhan” zwraca uwagę budowlami poświęconymi ochronie błonkówek. Są to specjalne obiekty zbudowane z 2 rodzajów cegły – które służą za środowisko zastępcze do budowy gniazd. Kolejną atrakcją ścieżki są źródła wód siarczkowych, są to źródła: „Paweł” oraz „Geologów”. Trzecia i najdłuższa ścieżka „Na Budzyń” jest typową trasa krajobrazową, która umożliwia zapoznanie się z gospodarką leśną, poznać tematykę dokarmiania zwierząt oraz nauczyć się rozpoznawania rodzimych gatunków drzew iglastych. Podziwiać też można charakterystyczne dla regionu kapliczki przydrożne.

 

Użytek ekologiczny „Polichty – Sucha Góra” jest też doskonałym miejscem na niedzielne rodzinne wypady na „łono” natury.

 

Adres:
Ośrodek Edukacji Ekologicznej
Polichty 85
33 – 182 Brzozowa
tel. 14 651-24-65

 

Kontakt:

14 627-42-72

 

 


Popradzkie Centrum Edukacyjne

 

tl_files/Pliki aktualnosci/Stary Sacz/PCE (1).JPG

W 1997 r. przy siedzibie Zarządu Popradzkiego Parku Krajobrazowego w Starym Sączu utworzone zostało Popradzkie Centrum Edukacyjne (PCE), jako jeden z wiodących ośrodków edukacyjnych w Małopolsce, które w 2012 roku zostało przeniesione na Wolę Krogulecką wraz z siedzibą Oddziału Stary Sącz Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego i powiększone o nowe obiekty edukacyjne.

 

Sala dydaktyczna wraz z ekspozycją przyrodniczą może jednorazowo gościć ok. 20 osób. Wyposażona jest w niezbędny sprzęt multimedialny do odtwarzania filmów o tematyce przyrodniczej. Znajdują się w niej pomoce dydaktyczne w formie tablic tematycznych, prezentacji  multimedialnych, gablot z owadami  oraz plansze, modele,  gry  edukacyjne, albumy, klucze do oznaczania roślin i zwierząt oraz sprzęt do zajęć terenowych itp. 

 

tl_files/Pliki aktualnosci/Stary Sacz/PCE (4).JPGDodatkowym obiektem służącym prowadzonej przez PCE edukacji przyrodniczej jest utworzone przy siedzibie starosądeckiego oddziału ZPKWM arboretum roślin i drzew charakterystycznych dla naturalnych siedlisk Beskidu Sądeckiego. Jest ono rodzajem ogrodu botanicznego, w którym możemy zapoznać się z rodzimymi gatunkami drzew, krzewów i roślin zielnych porastających naturalne siedliska Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Ponadto na  terenie arboretum znajdują się dwie tablice informacyjne z krótkimi opisami  gatunków flory i fauny terenów górskich oraz „ścieżka zmysłów” z naturalnym materiałem leśnym,  dostarczająca niezwykłych wrażeń poznawania zróżnicowanego podłoża leśnego za pomocą zmysłu dotyku, wzroku  i węchu.

 

tl_files/Pliki aktualnosci/Stary Sacz/PCE (3).JPG

W pobliżu PCE wyznaczono również ciekawą ścieżkę przyrodniczą o wdzięcznej nazwie „Het na hore bez skole” czyli gdzieś w góry przez kamienie. Wytyczona w terenie trasa o dł. 3,5 km prowadzi wschodnią częścią pasma Jaworzyny Krynickiej i ma na celu ukazanie zwiedzającym bogactwa środowiska przyrodniczego Popradzkiego Parku Krajobrazowego. 

 

Edukacja przyrodnicza prowadzona w PCE ma na celu rozwijanie kontaktu dzieci, młodzieży, a także dorosłych, z przyrodą. Ma ona służyć nie tylko zdobywaniu wiedzy, ale również nabyciu umiejętności myślenia i działania w kategoriach ekologicznych. Teren Popradzkiego Parku to naturalny przyrodniczy obszar badań, gdzie można praktycznie sprawdzić zdobytą czy zdobywaną na bieżąco wiedzę i gdzie jednocześnie kształtuje się własną wrażliwość oraz właściwe postawy wobec przyrody.

 

tl_files/Pliki aktualnosci/Stary Sacz/PCE (5).JPG

Kolejną ciekawą atrakcją tego miejsca jest usytuowana w niedalekim sąsiedztwie siedziby oddziału Stary Sącz, na szczycie góry Dzielnica, na wysokości ok. 550m n.p.m., ok. 200m nad Doliną Popradu fantazyjna i jedyna w swoim rodzaju platforma widokowa w kształcie ślimaka. Jest to wyjątkowy punkt widokowy, z którego można podziwiać  wspaniałe panoramy Beskidu Sadeckiego z  pasmem Jaworzyny Krynickiej i pasmem Radziejowej, a także rzekę Poprad, Kotlinę Sądecką  oraz  odległy Beskid Wyspowy i Gorce. 


tl_files/Pliki aktualnosci/Stary Sacz/PCE (2).JPG

Kadra edukacyjna PCE składa się  z wysoko wykwalifikowanych merytorycznych pracowników Parków Krajobrazowych z wykształceniem i zamiłowaniem przyrodniczym oraz fachową wiedzą merytoryczną. Edukatorzy przyrodniczy mają pośredni i bezpośredni kontakt z adresatami treści przyrodniczych, dzięki środkom dydaktycznym pozwalającym na ciekawe i interesujące przekazywanie wiedzy fachowej.                                             

 

 

Adres:
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

Oddział Stary Sącz

Wola Krogulecka 82
33 – 342 Barcice
tel. 18 446-09-00

PARTNERZY

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Tarnowskie Centrum Informacji
K
Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie
Uniwersytet Pedagogiczny
Tarnów i
Collegium Tarnoviense